Nós imeachta Gearán an PRA (an tÚdarás Clárúcháin Maoine)

image_printLeathanach Priontála

Tá gach ball den fhoireann san Údarás Clárúcháin Maoine tiomanta seirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil do chustaiméirí.

Má tá gearán agat maidir le ceann ar bith denár seirbhísí, dírigh aird na foirne air ar dtús san oifig a bhaineann le hábhar, agus déanfaidh siadsan iarracht réiteach a fháil ar do ghearán a luaithe is féidir.

Más amhlaidh gur gearán casta atá i gceist, ba chóir duit é a chur i scríbhinn chun cinnte a dhéanamh de go bhfuil na sonraí go léir a bhaineann leis an ngearán ar fáil.

Cad é an t-eolas ar chóir duit a chur ar fáil?

  • D’ainm agus do sheoladh
  • Aon uimhir thagartha atá ábhartha
  • Scríobh síos an gearán atá agat
  • Ainm an oifigigh/na n-oifigeach nó na rannóige/na rannóg a bhí ag déileáil leat agus
  • Uimhir ghutháin lae, má tá tú sásta glaoch gutháin a fháil uainn

Má tharlaíonn sé, áfach, go bhfuil tú míshásta leis an bhfreagra a thugtar duit, cuir do chúis gearáin in iúl do Bhainisteoir na Roinne sa cheantar ábhartha:

Contae Teagmháil Ríomhphost Uimhir ghutháin Seoladh
Baile Átha Cliath Iarratais chun clárú – Patricia Boyd Patricia.Boyd@prai.ie (01) 804 8201 Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7
An Cabhán, Cill Dara, Lú, An Mhí Muineachán, Cill Mhantáin Iarratais chun clárú – Tom Heveran Tom.Heveran@prai.ie (01) 804 8065 Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7
Dún na nGall, Gaillimh, Liatroim Longfort, Maigh Eo, Ros Comáin, Sligeach, An Iarmhí Iarratais chun clárú – Martina Smyth Martina.Smyth@prai.ie (090) 663 2648 Bóthar an Mhachaire Ghailf, Ros Comáin
Ceatharlach An Clár, Corcaigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge, Loch Garman Iarratais chun clárú – Martin Halpin Martin.Halpin@prai.ie (051) 303140 Bóthar Chorcaí, Port Láirge
Ceatharlach An Clár, Corcaigh, Ciarraí, Cill Chainnigh, Laois, Luimneach, Uíbh Fhailí, Tiobraid Árann, Port Láirge, Loch Garman
Iarratais ar sheirbhísí (cóip dheimhnithe fóilió/plean teidil/Ionstraim) – Brian O’Meara

a

Brian.OMeara@prai.ie (051) 303055 Bóthar Chorcaí, Port Láirge
An Cabhán, Dún na nGall, Bail Átha Claith, Gaillimh, Cill Dara, Liatroim, Longfort, Lú, Maigh Eo, An Mhí, Muineachán, Ros Comáin, Sligeach, An Iarmhí, Cill Mhantáin Iarratais ar sheirbhísí (cóip dheimhnithe fóilió/plean teidil/Ionstraim) – Siobhán Brooks Siobhan.Brooks@prai.ie (01) 804 8156 Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7
Cíos Talún (gach contae) Gach Iarratas – Áine Ruddy Aine.Ruddy@prai.ie (01) 804 8068 Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7
Clárlann na nGníomhas (gach contae) Gach Iarratas – Ellen Murphy Ellen.Murphy@prai.ie (01) 871 6501 Sráid na Seansaireachta, Baile Átha Cliath 7

 

Tar éis duit cloí leis an nós imeachta thuas, má tá tú fós míshásta leis an bhfreagra a thugtar duit, is féidir leat dul i dteagmháil leis an Oifigeach um Sheirbhís do Chustaiméirí, Ruth Brennan, an tÚdarás Clárúcháin Maoine, Bóthar an Mhachaire Ghailf, Ros Comáin, agus déanfaidh sí an gearán a fhiosrú. Cuir sonraí an ghearáin ar fáil, le do thoil, i ríomhphost chuig CustomerServiceOfficer@prai.ie, nó trí ghloach a chur ar (090) 66 32721.

Má bhraitheann tú fós, tar éis duit nósanna imeachta gearáin an Údaráis Clárúcháin Maoine a úsáid, nár déileáladh i gceart le do ghearán, is féidir leat dul i dteagmháil le hOifig an Ombudsman, 6 Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2.