Comhráiteas ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann agus ó Údarás Clárúcháin Maoine na hÉireann

image_printLeathanach Priontála

Tá dlúthchaidreamh oibre idir an tÚdarás Clárúcháin Maoine (Clárlann na Talún) agus Suirbhéireacht Ordanáis Éireann. Baineann Clárlann na Talún úsáid as mapáil thopagrafach Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann chun crostagairt agus comhcheangal a dhéanamh ar a gcuid eolais faoi theorainneacha. Bíonn seo ina bhunús le gach sonraí mapála digití de chuid Chlárlann na Talún.

Chomhthiomsaigh Suirbhéireacht Ordanáis Éireann agus Clárlann na Talún an t-eolas anseo thíos chun cuidiú le custaiméirí tuiscint a fháil ar na róil atá ag an dá eagraíocht faoi seach.

Ról Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann

Is é Suirbhéireacht Ordanáis Éireann gníomhaireacht mapála náisiúnta na hÉireann. Is Gníomhaireacht Stáit é atá freagrach as mapáil oifigiúil chinntitheach agus thopagrafach Phoblacht na hÉireann. Sa mhéid go bhfuil an mhapáil seo topagrafach, ní léiríonn sé ach gnéithe fisiceacha ar an talamh tráth na suirbhéireachta. Ní foláir do na gnéithe arna léiriú bheith laistigh de shonraíocht ar leith do scála na suirbhéireachta agus laistigh de lamháltas beachtais comhaontaithe.

Ní léiríonn léarscáileanna SOÉ riamh teorainneacha dlíthiúla maoine, agus ní léiríonn siad úinéireacht na ngnéithe fisiceacha. Cé go bhféadfadh roinnt maoine a bheith comhtheagmhasach le gnéithe léarscáile a bhfuil suirbhéireacht déanta ortha, níor chóir glacadh le haon bhonn tuisceana uathu seo agus dá réir sin níl sé indéanta suíomh theorainn dhlíthiúil na maoine a shainaithint ó léarscáil SOÉ.

Tá clár leanúnach leasaithe mapála i bhfeidhm ag SOÉ do Phoblacht na hÉireann go léir. Mar thoradh ar athruithe a tharla ar an talamh ó cláraíodh an mhaoin féadtar difríochtaí a bheith ann idir leaganacha níos déanaí de léarscáil SOÉ agus an mhapáil atá in úsáid i gClárlann na Talún.

Chun dul i dteagmhail le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann
Ní féidir le Suirbhéireacht Ordanáis Éireann ceisteanna a fhreagairt a bhaineann le mapáil maoine cláraithe nó léirmhíniú a dhéanamh i do phlean teidil. Cibé scéal é, má tá ceisteanna agat maidir lena mapáil is féidir leat:

  • Cuir ríomhphost chuig  customerservices@osi.ie
  • Cuir glao ar an uimhir Glao Áitiúil 1890 67 46 27
  • Nó scríobh chuig:

Seirbhíse do Chustaiméirí,
Suirbhéireacht Ordanáis Éireann,
Páirc an Fhionnuisce,
Baile Átha Cliath 8.

An tÚdarás Clárúcháin Maoine

Na príomhfheidhmeanna atá ag an ÚCM ná bainistiú agus rialú a dhéanamh ar Chlárlann na nGníomhas agus ar Chlárlann na Talún agus clárú agus úinéireacht talún a chothú agus a fhairsingiú.

Ról Chlárlann na Talún
Bunaíodh Clárlann na Talún sa bhliain 1892 chun córas cuimsitheach agus sábháilte clárúcháin talún a sholáthar. Nuair a chláraítear teideal nó úinéireacht i gClárlann na Talún déantar na gníomhais a chomhdú sa Chlárlann agus iontráiltear an t-eolas uile cuí a bhaineann leis an maoin agus lena húinéireacht ar fhóiliónna atá mar chuid de na cláir i gClárlann na Talún. Coinníonn Clárlann na Talún Léarscáileanna Chlárlann na Talún i gcomhar leis na fóiliónna. Coinnítear idir fhóiliónna agus léarscáileanna i bhfoirm leictreonach. Tá léarscáileanna Chlárlann na Talún (sonraí veicteora dhigitigh) bunaithe ar léarscáileanna chóras topagrafach tagartha comhordanáide Thrasteilgean Mercator Éireann (ITM) arna soláthar don Chlárlann ó Shuirbhéireacht Ordanáis Éireann i bhfoirm veicteora dhigitigh. Is iad na scálaí foilsithe ná 1/5,000 tuaithe, 1/2,500 uirbeach/tuaithe, 1/1,000 uirbeach. Léiríonn Clárlann na Talún fairsinge gach talún atá cláraithe ach tagairt do shonraí na léarscáile topagrafaí de chuid SOÉ. I gcás nach bhfuil teorainn talún sainithe ag gné fhisiceach ar léarscáil SOÉ, déanann Clárlann na Talún é a dhigitiú ón léarscáil/na léarscáileanna leictreonacha nó páipéir a chomhdaigh iarratasóirí agus iad ag clárú. Níl aon bhrí speisialta ag an bhfocal “teorainn” sa dlí ach i leith úinéireacht talún tuigtear an focal ar dhá bhealach:

An Teorainn Fhisiceach
Aithníonn Clárlann na Talún maoine agus ní teorainneacha agus ní thaispeánann riamh úinéireacht na struchtúr indibhidiúil teorann amhail ballaí, sconsaí agus sceacha srl. Ba chóir a nótáil gur annamh a dhéileálann gníomhais leis na cúrsaí seo.

Córas Teorann Neamh-dhochloíte
Tugtar an córas teorann neamh-dhochloíte ar an gcóras teorann arna ghlacadh le Clárlann na Talún faoin Acht um Chlárú Teidil, 1964. Ligeann an fhoráil neamh-dhochloíte thar ceal an gá le cinneadh cá bhfuil suíomh na dteorainneacha teidil go díreach agus fairsinge na maoine cláraithe á sainiú agus fágtar neamhchinntithe úinéireacht na ngnéithe fisiceacha a mharcálann teorainneacha na maoine. I gcás na dteorainneacha atá suite laistigh d’fhoirgnimh, fágtar neamhchinntithe freisin líne nó plána díreach theorainn an teidil.

Ní léireoidh an córas teorann neamh-dhochloíte cibé acu an áiríonn teorainn teidil sceach nó balla agus díog nó an ritheann feadh lár an bhalla nó sconsa nó an ritheann feadh éadan laistigh nó lasmuigh an bhalla nó an sconsa nó cé chomh fada is a ritheann sé laistigh nó lasmuigh de nó cibé acu an áiríonn an talamh cláraithe aon chuid de bhóthar nó den sruthán tadhlach. Ní foláir suíomh na ngnéithe fisiceacha ina suíonn theorainn an teidil nó na pointí feadh a ritheann teorainn teidil neamhshainithe a bheith sainithe go beacht ag an iarratasóir (ar an léarscáil arna cur isteach i leith clárúcháin) laistigh de theorainneacha scála léarscáil an iarratais.

Féadtar cóipeanna oifigiúla de Léarscáil na Clárlainne a fháil ach aon cheann díobh seo a leanas a ordú:

  • Mapa Cláraithe Speisialta (SRM)
  • Plean Teidil
  • Cuardach Mapa Oifigiúil

Déantar gach ceann de na táirgí thuasluaite a ghineadh ó léarscáil veicteora dhigitigh de chuid na Clárlainne agus áiríonn roinnt sonraí topagrafacha máguaird de chuid SOÉ. Tá cóipeanna oifigiúla de léarscáileanna Chlárlann na Talún faoi réir srianta scála agus bheaichte na suirbhéireachta i ngach ceann díobh seo a leanas:

  • Léarscáileanna SOÉ ar a bhfuil siad bunaithe
  • Léarscáileanna iarratais arna gcomhdú chun críocha clárúcháin

I gcás gur aistríodh teorainneacha chuig scála níos mó nó chuig sraith éagsúil léarscáileanna, cibé acu ar pháipéar nó sa timpeallacht dhigiteach, ní féidir bheith ag súil go dtabharfaidh na tomhais beaichte níos fearr ná mar a dhéanfadh an léarscáil ar scála níos lú nó an tsraith léarscáileanna níos sine. Ó cuireadh tús le clárú talún sa bhliain 1892, rinneadh beagnach gach clárúchán a thaifeadadh trí thagairt do na sonraí topagrafacha arna léiriú ar shraith léarscáileanna foilsithe an SOÉ. D’fhoilsigh OSi Cassini/County Series agus Irish Grid na scálaí sa chóras páipéir de 1/10,560, 1/2,500 1/1,000 agus foilsíodh roinnt limistéar uirbeach ag 1/1,250 agus 1/1,056, (rinne SOÉ 1/1,250 agus 1/1,056 a mhéadú ó mhapáil 1/2,500). Tá beaichte shonraí teorann Chlárlann na Talún teoranta, dá réir sin, do bheaichte na suirbhéireachta agus do scála na léarscáile foinsí arna chomhdú agus ar bunaíodh an clárúchán air. Ní féidir le Clárlann na Talún insint duit go beacht cá bhfuil teorainn maoine suite.

Ceisteanna faoi Chlárú Talún
Foilsíonn Clárlann na Talún roinnt treoracha poiblí faoi chlárú talún agus féadtar amharc orthu seo nó iad a íoslódáil óna suíomh gréasáin ag http://www.landdirect.ie nó a fháil saor in aisce ó oifig Chlárlann na Talún. Tá rannóg ‘ceisteanna coitianta’ ar an suíomh gréasáin seo freisin.