Socruithe Comhroinnte Sonraí san Údarás Clárúcháin Maoine

image_printLeathanach Priontála

Bailiú sonraí ag an ÚCM

Déanann an Údarás Clárúcháin Maoine (ÚCM) Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas a bhainistiú agus a rialú. Ní bhailíonn an tÚdarás Clárúcháin Maoine ach faisnéis a bhaineann lena chuspóirí reachtúla. Féadfar na cuspóirí reachtúla sin a achoimriú mar a leanas:

 • clárú teidil i gClárlann na Talún
 • clárú Gníomhais a bheith i gClárlann na nGníomhas
 • riaradh scéim cheannaigh Bunchíosanna
 • eisiúint fianaise teidil i gClárlann na Talún agus raon de sheirbhísí cuardaigh agus cóipeanna deimhnithe

Go ginearálta, faigheann an ÚCM faisnéis ó Aturnae, a ghníomhaíonn thar ceann daoine aonair nó cuideachtaí, a bhfuil gníomhais agus doiciméid ullmhaithe acu i gcomhair clárúcháin de réir an dlí talún ábhartha agus ansin cuireann sé/sí iarratas isteach chuig an ÚCM. Pléifidh an ÚCM le sonraí pearsanta ar bith a fhaightear de réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003. Sa chás go ndéantar agóid i leith iarratais a rinneadh leis an Údarás, áfach, d’fhéadfadh sé go gceanglófaí leis an bpróis dlí go gcuirtear forais an iarratais nó agóid ar bith ina leith ar fáil don pháirtí eile.

Rochtain ar thaifid Phoiblí

Comhdhéanann fóiliónna Chlárlann na Talún agus taifid Chlárlann na nGníomhas
clárlann phoiblí.
Faoi na Rialacha um Chlárú Talún 2012 féadfaidh duine ar bith fóilió ar bith sa Chlárlann a chuardach agus cóip dheimhnithe inti ach an táille chuí a íoc. Faoi na Rialacha um Chlárú Gníomhas 2009 féadfaidh duine ar bith iarratas a dhéanamh maidir le cuardach a dhéanamh i gClárlann na nGníomhas agus cóipeanna deimhnithe de na taifid um Chlárlann na nGníomhas a fháil, ach an táille chuí a íoc. Is féidir faisnéis mhionsonraithe i dtaca le cóipeanna taifead a iniúchadh agus a fháil ar an láithreán Gréasáin seo faoi “Maidir Linne”.

Rochtain ar Ionstraimí um Chlárlann na Talún

Nuair a bhíonn iarratas ar chlárú i gClárlann na Talún (ar a dtugtar Déileáil chomh maith) comhlánaithe, cláraítear éifeacht dhlíthiúil na ndoiciméad a cuireadh isteach ar an bhfóilió. Déantar na doiciméid teidil a chomhdú i gClárlann na Talún ina dhiaidh sin i gcomhad ar a dtugtar “Ionstraim”. Ní taifead poiblí é an Ionstraim um Chlárlann na Talún. Ní féidir ach leis na daoine arna sainiú i Riail 159 de na Rialacha um Chlárú Talún 2012 an Ionstraim a iniúchadh. Tá tuilleadh sonraí ar fáil faoi “Seirbhísí Chlárlann na Talún”, “Ionstraimí cóipeanna deimhnithe”. Baineann Riail 159 le hIonstraimí a cruthaíodh faoi iarratas “Bunchíosanna” chomh maith.

Seachas cóipeanna a eisítear de bhun Riail 159, is féidir cóip den Ionstraim a chur ar fáil de réir na reachtaíochta:

 1. Faoi Alt 7 den Acht Ombudsman 1980, féadfar sonraí (lena n-áirítear cóipeanna de na hionstraimí um Chlárlann na Talún) a chur ar fáil d’oifig an Ombudsman chun críche réamhscrúdaithe, nó imscrúdaithe, aige faoin Acht seo.
 2. Faoi Alt 12 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003, d’fhéadfadh an Coimisinéir Cosanta Sonraí faisnéis a iarraidh i dtaca le feidhmíocht a fheidhmeanna.
 3. Déantar foráil in Alt 8 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003 fosta i leith nochtadh sonraí pearsanta (lena n-áirítear cóipeanna d’Ionstraimí um Chlárlann na Talún) i gcúinsí áirithe.

Comhroinnte sonraí

Féadfaidh an tÚdarás Clárúcháin Maoine bulc-shonraí a sóláthar chomh maith ó Chlárlann na Talún de réir na reachtaíochta seo a leanas:

 1. Iarratas ar bith ar shonraí atá de réir Riail 165 de na Rialacha um Chlárú Talún 2013 mar atá thuas. Tá na táillí iomchuí arna leagan amach san Ordú um Tháillí Cláraitheachta Talún 2012 iníoctha.
 2. De réir na Rialachán maidir le hAthúsáid Fhaisnéis na hEarnála Poiblí (I.R. Uimh. 279 de 2005) soláthraíonn an ÚCM bulc-shonraí ó Chlárlann na Talún do thríú páirtithe, faoi réir ceadúnais agus ar íocaíocht táille. Déileáiltear le hiarratais maidir le soláthar sonraí faoin reachtaíocht seo ar bhonn cáis le cás lena chinntiú go bhfuil aistriú sonraí dá leithéid comhsheasmhach le hAlt 2 (a)(d) de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003
 3. Chun críche Cáin Mhaoine Áitiúil a bhailiú, tá na Coimisinéirí Ioncaim i dteideal faisnéis a lorg ó “dhaoine ábhartha”. Is duine ábhartha é an ÚCM faoi Alt 153 den Acht Airgeadais (Cáin Mhaoine Áitiúil) 2012 agus soláthraíodh bulc-shonraí ón gClárlann do na Coimisinéirí Ioncaim faoin Acht seo.
 4. Faoi Alt 137A den Acht Comhdhlúite Dleachtanna Stampa 1999, arna chur isteach le hAlt 135 den Acht Airgeadais 2010, tá sé d’oibleagáid ar an ÚCM an sórt sin faisnéise arna éileamh ag na Coimisinéirí Ioncaim chun críche fheidhmíocht a bhfeidhmeanna maidir le bailiú dleachtanna stampa faoi na hAchtanna sin a thabhairt do na Coimisinéirí Ioncaim.
 5. Féadfar bulc-shonraí a sholáthar do na húdaráis ábhartha chomh maith faoi Alt 8 de na hAchtanna um Chosaint Sonraí 1988 & 2003.

Ba cheart a thabhairt faoi deara go bhfuil Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas dinimiciúil agus go n-athraíonn na taifid iontu go seasmhach. Níl an ÚCM faoi dhliteanas caillteanais nó dliteanais ar bith a bhaineann le hathúsáid faisnéise dá leithéid agus ní thugann sé barántas go bhfuil faisnéis dá leithéid cothrom le dáta nó saor ó earráidí.

 

Arna Fhoilsiú 14 Eanair 2014