An tÚdarás Clárúcháin Maoine – Cairt Chustaiméirí

image_printLeathanach Priontála

A chustaiméir chóir, tá an tÚdarás Clárúcháin Maoine (ÚCM) tiomanta do sheirbhís den scoth a sholáthar duit a mbeidh teacht agat uirthi go héasca ar bhealaí éagsúla, lena n-áirítear:

 • ár seirbhísí ar líne atá ar fáil trínár suíomh gréasáin www.prai.ie,
 • cuairt a thabhairt ar ár n-oifigí poiblí i mBaile Átha Cliath, Port Láirge agus Ros Comáin
 • an post, ríomhphost agus an teileafón.

Leagtar amach sa chairt seo caighdeán na seirbhíse a dhéanfaimid ár ndícheall a sholáthar dár gcustaiméirí.

Cabhraigh Linne Cabhrú Leatsa

Tá mórchuid déanta againn le blianta beaga anuas ag forbairt córas chun feabhas a chur ar an mbealach a gcuirimid ár seirbhísí ar fáil. Ba mhaith linn a áitiú go láidir ort:

– Leas a bhaint as ár seirbhís ar líne landdirect.ie d’fhonn:

 • féachaint ar léarscáileanna Chlárlann na Talún
 • féachaint ar fóiliónna
 • iarratais ar cóip fóilió/plean teidil a lóisteáil
 • Féadfaidh Sealbhóirí Cuntas Gnó leas a bhaint as seirbhísí breise ar líne atá ag Clárlann na Talún agus Clárlann na nGníomhas. Faigh amach tuilleadh faoi na seirbhísí sin

– Déan deimhin de go bhfuil do chuid iarratas curtha i láthair i gceart lena gclárú.

– Déan deimhin de i gcás mapaí a lóisteáiltear lena gclárú go gcomhlíonann siad na Treoirlínte Mapála atá ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

– Coinnigh cóipeanna de na cáipéisí a taisceadh.

Soláthar Seirbhíse

Déanfaimid ár ndícheall na spriocanna seo a leanas a bhaint amach maidir le soláthar seirbhíse:

Nuair a dhéanann tú iarratas:

Clárlann na Talún

 • Go gcríochnófar 75% de na cásanna, nach bhfuil mapáil riachtanach dóibh, agus atá curtha in ord lena gclárú, laistigh de 10 lá oibre.
 • Go gcríochnófar 100% de na cásanna maidir le Toiliú Bunchíosanna, atá curtha in ord, laistigh de 20 lá oibre.
 • Go gcríochnófar 100% de na hiarratais leictreonacha (r-Urscaoileadh morgáistí agus e-mhuirir Tithe Altranais) laistigh de 2 lá oibre.
 • Go n-eiseofar tríd an bpost 95% de chóipeanna fóiliónna nó de phleananna teideal a iarrtar trí landdirect.ie laistigh de 24 uair an chloig ón am a fhaightear na hiarratais.
 • Go gcríochnófar 90% de chuardaithe mapála laistigh de 5 lá oibre.
 • Go mbeidh uimhreacha tagartha na ndéileálacha a lóisteálfar ar fáil ar líne laistigh de 2 lá oibre ón am a fhaighimid an t-iarratas.
 • I gcás Sealbhóirí Cuntas Ghnó is féidir bailchríoch a chur láithreach bonn ar chuardaigh na hainm-treorach trí landdirect.ie.
 • Admhófar iarratais ar Bhunchíosanna laistigh de 2 lá oibre ón am a lóisteáiltear iad.

Má bhíonn sé inmhianaithe go gcríochnófar iarratas áirithe go práinneach, ba cheart duit scríobh chugainn agus cúis na práinne a mhíniú dúinn agus déanfaimid gach iarracht réasúnta chun d’achainí a shásamh.

Clárlann na nGníomhas

 • Clárófar 90% d’Fhoirmeacha Iarratais cruinne laistigh de 5 lá oibre.
 • Déanfar gach sásamh/morgáiste urscaoilte faoi shéala an iasachtóra a thaifeadadh laistigh de 3 lá oibre.
 • Beidh sonraí coimrithe uile na bhFoirmeacha Iarratais ar fáil ar líne laistigh de 2 lá oibre ón am a gcláraítear iad.
 • Go gcríochnófar 90% de Chuardaigh Oifigiúla laistigh de 3 lá oibre.
 • Go n-eiseofar freagra ar 90% de na hIarratais ar Chóipeanna Meabhrachán laistigh de 3 lá oibre ón am a fhaightear iad.

Nuair a ghlaonn tú orainn:
Beimid ar fáil chun do ghlaonna a fhreagairt ó 9.00 r.n. go 5.00 i.n. ó Luan go hAoine, ach amháin ar laethanta saoire poiblí. Freagróimid do ghlao a luaithe agus is féidir agus beidh muid cúirtéiseach agus cabhrach is muid ag déileáil le d’fhiosrúchán. Déanfaimid iarracht do cheist a fhreagairt láithreach bonn ach más rud é nach féidir linn é sin a dhéanamh, breacfaimid síos sonraí d’fhiosrúcháin agus glaofaimid ar ais ort laistigh de 2 lá oibre chun freagra a thabhairt duit.

Nuair a scríobhann tú chugainn:
Tabharfaimid freagra ar gach comhfhreagras a bhaineann le fiosrúchán ginearálta laistigh de 3 lá oibre. Má sheoltar comhfhreagras chuig baill faoi leith den fhoireann tabharfaidh an ball sin freagra air chomh tapa agus is féidir. Sa chás go mbaineann an comhfhreagras le hiarratas leanúnach, tabharfaidh an t-oifigeach atá ag déileáil leis an iarratas freagra air a luaithe agus is féidir.

Nuair a thugann tú cuairt orainn:
Déanfaimid ár ndícheall le go mbeidh ár n-oifigí poiblí sábháilte agus inrochtana i gcónaí. Cinnteoimid go n-oirfidh ár n-oifigí poiblí dá bhfeidhmeanna agus go cuirfidh siad ar chumas ár gcustaiméirí a ngnó a dhéanamh ar bhealach éifeachtach, slán.

Níl ach rochtain teoranta le fáil ar ár n-oifigí i Sráid na Seansaireachta agus i Sráid Henrietta toisc iad a bheith ansin leis na blianta agus toisc an chaoi a bhfuil siad deartha. Má tá riachtanais inrochtaineachta ar leith agat, áfach, agus más mian leat freastal ar na hoifigí, téigh i dteagmháil lenár nOifigeach Rochtana trí ghlaoch ar 01-8048146 sula dtagann tú.

Más mian leat bualadh le ball foirne faoi leith, iarraimid ort coinne a dhéanamh roimh ré lena chinntiú go mbeidh an té sin ar fáil le bualadh leat.

Má tá gearán agat:

Tá gach ball foirne den Údarás tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin a chur ar fáil do chustaiméirí. Má tá gearán agat faoi aon cheann dár seirbhísí, cuir é sin ar a súile don fhoireann san oifig lena mbaineann.

Táimid tiomanta dóibh seo a leanas:

 • déileáil le gearáin i slí atá cúirtéiseach, tapa agus éifeachtach
 • gearáin a réiteach, nuair is féidir, ag an gcéad phointe teagmhála
 • aon ghníomh mícheart nó míchuí a dhéanaimid a cheartú chomh luath agus is féidir
 • foghlaim ó bhotúin lena chinntiú nach dtarlóidh a leithéid arís.

Léigh tuilleadh faoi ghearán a dhéanamh.

Achomhairc

Maidir le nithe a bhaineann le clárú teidil, mura mbíonn duine sásta le hordú nó le cinneadh an Údaráis Clárúcháin Maoine , nó má chuireann an t-ordú nó an cinneadh sin olc air nó uirthi, féadfaidh an té sin achomharc a dhéanamh chun na Cúirte (Alt 19(1) den Acht um Chlárú Teidil 1964).

Faisnéis atá ar fáil

Cé nach féidir linn comhairle shonrach a sholáthar faoi iarratais ar leith, tá faisnéis faoi Chleachtais agus Nósanna Imeachta an Údaráis ar fáil ar ár láithreán gréasáin Leanfaimid orainn ag athbhreithniú na faisnéise ar ár láithreán gréasáin agus á tabhairt cothrom le dáta agus beidh gach foilseachán tábhachtach ar fáil ar líne.

Cinnteoimid go ndéanfar athbhreithniú leanúnach ar an láithreán gréasáin lena chinntiú go mbeidh an fhaisnéis cruinn agus lena chinntiú freisin go gcuireann sé ar chumas na gcustaiméirí teacht ar fhaisnéis ar an mbealach is éifeachtaí. Leanfaimid orainn á choinneáil cothrom le dáta faoi na seirbhísí éagsúla a chuireann an tÚdarás ar fáil.

Comhlíonann ár láithreán gréasáin na treoirlínte caighdeánacha faoi inrochtaineacht ábhar a shásaíonn Leibhéal AA ar a laghad den W3C.

Leanfaimid orainn ag cur in iúl do chleachtóirí dlí faoi fhorbairtí nua trí fhógraí a chur in Iris an Dlí-Chumainn agus trí fhoilseacháin ar ár láithreán gréasáin.

Seirbhís trí Ghaeilge

Tá an tÚdarás tiomanta do sheirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar i nGaeilge agus i mBéarla araon. Cloímid le hAcht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus le haon rialacháin arna ndéanamh faoin Acht. Tá sonraí faoinár ngealltanais maidir le soláthar seirbhísí Gaeilge leagtha amach inár Scéim Ghaeilge atá ar fáil ar ár láithreán gréasáin.

Cumarsáid le Custaiméirí

Rachaimid i gcomhairle lenár gcustaiméirí, ó am go ham, trí shuirbhéanna custaiméirí agus iarraimid ort do mheas a thabhairt ar ár láithreán gréasáin faoi ár seirbhísí. Bainfimid leas as an aiseolas ar bhonn leanúnach chun ár seirbhísí a fheabhsú le freastal ar riachtanais ár gcustaiméirí.

Leanfaimid ar aghaidh ag comhoibriú le custaiméirí tríd an nGrúpa Fócas Custaiméara, an fóram ionadaíochta atá ann faoi láthair, agus ar bhealaí oiriúnacha eile.