Eochracha Eolais agus Siombailí ar Phleananna Teidil Digiteacha ITM

Déanann ár gCóras Mapála Digití na Pleananna Teidil a ghiniúint go huathoibríoch.

Chun éascú a dhéanamh ar fhorbairt córais atá uathoibríoch go hiomlán agus d’fhonn uastáirgeacht a bhaint amach tá an tÚdarás Clárúcháin Maoine tar éis táirge nua a chruthú le teacht in ionad an ‘Phlean Chomhdaithe’ agus tugtar an ‘Plean Teidil’ ar an táirge nua.

An difríocht is suntasaí idir an seantáirge ‘Plean Comhdaithe’ agus an ‘Plean Teidil’ ná go gcuireann an córas táirge i bhfad níos fearr ar fáil. Tá na dathanna fós de réir an tseanchleachtais mar a n-úsáidtear Dearg le haghaidh ruílse, Glas le haghaidh léasachtaí, agus Corcra le haghaidh fo-léasachtaí. Déanfar Pleananna Teidil a phriontáil de réir na scálaí léarscáile seo a leanas,  1/10000, 1/5000, 1/2500, 1/1000 agus 1/500.

Eochracha Eolais agus Siombailí ar Léarscáileanna na Clárainne.

Seo a leanas na difríochtaí idir an ‘Plean Comhdaithe’ mar a bhí agus an ‘Plean Teidil’:-

1.     Déanfar an ‘Plean Teidil’ nua a phriontáil ar bhileog dar toise A3 is cuma cibé scála léarscáile.

2.     Déantar sonraí a dhéantaí a phriontáil roimhe seo ar an Deimhniú Léarscáile a phriontáil feadh an cholúin ar thaobh na láimhe deise agus ag bun an leathanaigh A3 agus áireoidh sé na sonraí seo a leanas; Uimhir Fóilió, Uimhir Iarratais ar Phlean Teidil, agus an dáta ar priontáladh an léarscáil, an Pointe ó Thuaidh, Barra Scála agus Scála Léarscáile (codán ionadaíoch).

3.     Beidh ciumhais ar limistéar na léarscáile féin le himeall ar a mbeidh comhordanáidí ITM clóite ag cúinne clé thíos agus cúinne deas thuas na líne imill.

4.     Ní chuirtear ciumhais le línte daite tiubha nó dubha ar mhaoin, ach déantar an teorainn féin a aibhsiú leis an dath a bhaineann leis an gcineál tionachta iomchuí agus é líonta isteach le dath poncaithe éadrom, nó déantar an mhaoin a ghreanadh agus a líonadh má tá an mhaoin faoi réir ualach léasach nó fo-léasach. Déantar an Phleantagairt a chló i nDubh is cuma cibé cineál tionachta (Cliceáil anseo le haghaidh samplaí d’Eochracha Eolais agus de Shiombailí).

5.     Níl litreacha ag gabháil le hUalaigh Cheart Slí, Slí-cheadanna agus Píblínte ar an ‘bPlean Teidil’.

6.     Dearadh an córas táirgthe don ‘Phlean Teidil’ sa chaoi is go n-oirfeadh gach plean Clárlainne (nó roinnt pleananna má tá níos nó ná ceann amháin san Fhóilió) ar leathanach A3 amháin ag scála caighdeánach méadrach léarscáile. Uaireanta mar thoradh air seo déanfar an ‘Plean Teidil’ a phriontáil ag scála léarscáile níos lú ná an ceann foilsithe ag SOÉ.

NÓTA EOLAIS: Ba chóir go mbeadh custaiméirí in iúl go bhféadfaidh nach mbeadh léarscáileanna na ‘bPleananna Teidil’ atá ar scála níos lú oiriúnach chun críche clárúcháin má dhéantar iad a phriontáil ag scála 1/5000 nó 1/10000 mar go bhféadfaidh nach mbeadh na léarscáileanna cóipe crua atá ar scála níos lú mór go leor chun sonraí nua neamh-OSÉ a bhreacadh. Mar mhalairt ar athordú a dhéanamh ar ‘Phlean Teidil’ agus chun a chinntiú gur féidir le custaiméirí cóip chrua a roghnú atá oiriúnach chun críche clárúcháin, is féidir le daoine a bhfuil cuntas landdirect.ie acu anois táirge nua a ordú dar teideal Léarscáil Clárúcháin Speisialta (‘Special Registration Map’ )(SRM) ar líne. Nuair atá an áis SRM in www.landdirect.ie, á húsáid ag sealbhóirí cuntais is féidir leo limistéar ar spéis leo é a roghnú maille le scála léarscáile oiriúnach leis an SRM a phriontáil.