Cairt Chustaiméara Chlárlann na nGníomhas

 

 

Tá Clárlann na nGníomhas, faoi bhainistíocht an Údaráis Chlárúcháin Maoine, tiomanta do sheirbhís den scoth a sholáthar duitse, ár gcustaiméir, atá inrochta go héasca trí mheáin éagsúla, lena n-áirítear an freastal pearsanta ag ár n-oifig ag Sráid Henrietta i mBaile Átha Cliath, i dteannta le h-úsáid na seirbhíse poist, an ríomh-phoist, an idirlín agus saoráidí teileafóin.

Leagann an chairt seo amach caighdeán na seirbhíse a fhéachfaimid lena sholáthar dár gcustaiméirí.

Seachadadh Seirbhíse Chlárlann na nGníomhas

Féachfaimid leis na spriocanna seo a leanas a bhaint amach i leith seachadadh seirbhíse:

  • 90% de Fhoirm Iarratais chruinn lena gclárú laistigh de 15 lá oibre
  • Gach fágáil/sásamh lena gcur isteach ar chóras cuardaí leictreonaí laistigh de 10 lá
  • Gach sonraí teibí de na Fhoirm Iarratais chláraithe lena bheith inrochtana ar chóras cuardaí leictreonaí laistigh de 2 lá oibre óna gclárú
  • 90% de chuardach Diúltach lena gcomhlánú laistigh de 15 lá oibre
  • 90% de chuardach Coitianta lena gcomhlánú laistigh de 15 lá oibre
  • 90% de chóip-Meabhracháin/Fhoirm Iarratais lena n-eisiúint laistigh de 10 lá oibre

Fiosrúcháin ar an dTeileafón

De ghnáth, is féidir linn do ghlaonna teileafóin a fhreagairt ón Luan go dtí an Déardaoin ó 9.15 am go dtí 5.30 pm agus ar an Aoine ó 9.15 am go dtí 5.15 pm., seachas ar laethanta saoire poiblí. Déileálfaimid le do fhiosrúchán go cúirtéiseach agus go cabhrach. Murar féidir linn freagra a thabhairt duit láithreach, tógfaimid do shonraí agus glaofaimid ar ais ort ag am socraithe.

Eolas

Fiú nach féidir linn comhairle áirithe a thabhairt ar iarratais ar leith, tá eolas bainteach le cleachta agus modhanna Clárlann na nGníomhas le fáil faoi Treoracha Cleachtais agus faoi Fograí Oifige Dlí ar ár láithreán gréasáin.

Leanfaimid ag tabhairt ár láithreán gréasáin suas chun dáta go rialta agus beidh gach phríomh fhoilseachán le fáil ar ár láithreán gréasáin. Leanfaimid ar aghaidh ag cur in iúl do chleachtóirí dlí aon fhorbairtí nua trí fhógraíocht i “The Law Society Gazette”.

Rochtain ar ár Saoráidí

Féachfaimid le h-oifig phoiblí shábháilte agus inrochtana a sholáthar. De bharr aois agus dearadh an fhoirgnimh, tá rochtain fhisiceach teoranta sna oifigí ag Sráid Henrietta. Má tá riachtanais rochtana faoi leith agat, áfach, agus má theastaíonn uait teacht ar ár n-Oifig i Sráid Henrietta, déan teagmháil led’ thoil lenár Oifigeach Rochtana do dhaoine faoi mhíchumas trí ghlaoch gutháin a chur ar 01-8048146 roimh do chuairt.

Comhlíonann ár láithreán gréasáin leis na treoirlínte caighdeánacha i leith teacht ar an eolas ar Leibhéal AA de W3C.

Seirbhís trí Ghaeilge

Tá an tÚdarás Clárúcháin Maoine, mar eagraíocht, tiomanta chun seirbhísí ardchaighdeáin a sholáthar dár gcustaiméirí i nGaeilge agus i mBéarla araon. Leagtar amach ár ngealltanais i ndáil leis an nGaeilge i Scéim Tionscnaimh na Gaeilge 2007-2010 an Údaráis.

Cumarsáid leis na Custaiméirí

Téimid i gcomhairle lenár gcustaiméirí ó am go chéile trí shuirbhéanna custaiméara agus lorgaímid do mheas ar ár seirbhísí ar ár láithreán gréasáin. Úsáidfimid torthaí an chomhairlithe seo chun feabhas a chur ar ár seirbhísí de réir riachtanas ár gcustaiméirí ar bhonn leanúnach.

Leanaimid ar aghaidh ag comhoibriú le custaiméirí tríd an nGrúpa Dírithe ar Chustaiméirí, an fóram ionadaíochta atá ann faoi láthair, nó trí bhealaí oiriúnacha eile.

Nós Imeachta do Ghearáin

Is é aidhm na foirne go léir i gClárlann na nGníomhas seirbhís chustaiméara ard-chaighdeánach a chur ar fáil. Má tá aon ghearáin agat maidir le haon cheann dár seirbhísí, cur in iúl é don fhoireann san oifig faoi leith.

Táimid tiomanta do:

  • dhéileáil le gearáin i slí atá cúirtéiseach, dlúsúil agus éifeachtach
  • ghearáin a réiteach, nuair is féidir, ag an gcéad phointe teagmhála;
  • aon ghníomhaíocht mí-chóir nó neamh-fhóirsteanach d’ár gcuid a cheartú chomh luath agus is féidir;
  • fhoghlaim ó bhotúin chun a dheimhniú nach dtarlaíonn a leithead arís

(Féach faoi Nós imeacht do Ghearáin)

Cabhraigh Linn chun Cabhrú Leatsa

1. Cinntiú go gcuirtear isteach do chuid iarratas i gceart lena gclárú.

2. Cinntiú go dtaisctear na táillí cearta.

3. Tabhair na dearbháin admhálacháin/taiscthe chearta chuig an Chuntar Poiblí nuair a bhítear ag bailiú na gcáipéisí.

4. Sloinn an t-ainm ceart i gcomhair cuspóirí cuardaithe.

Uaireanta Oibre na hOifige

Tá Clárlann na nGníomhas suite ag Sráid Henrietta, Baile Átha Cliath 1 agus féadfar rochtain a fháil uirthi trí Shráid Henrietta nó trí Chnoc an Bhunreachta. Bíonn an Oifig Phoiblí ar oscailt ó 10.00 am go 4.30 pm, ón Luan go dtí an Aoine, seachas laethanta saoire poiblí.

Gheofar sonraí teagmhála agus suíomh na hoifige faoi Déan teagmháil linn.